Contact formulier  |  info@genemuidenactueel.nl  |  RSS  |  Twitter  |  Mobiel  |  Red.
>> cultuur
dinsdag 14 oktober 2014
13e Jaargang... Update:

(Advertentie)

Vrogger - door Gait Ep
woensdag 01-04-2009
Veel Gaellemunigers kennen Gait Ep wel, de verhalen schrijvende mede-inwoner van Genemuiden. Gait schrijft al jaren verhalen in het dialect. Zijn jongste verhaal declameerde hij vorige week in het gemeentehuis, waar het vol lof werd ontvangen. Vanavond wordt het nogmaals uitgezonden door de C.B.O.
Gait stelde het verhaal aan Genemuiden Actueel ter beschikking om het te plaatsen op de website. Hartelijk dank daarvoor!

A`j s`nachts niet slaop`n kunn`n get oe nog wel ies wat deur `t heufd waor a`j overdag niet an prakkezier`n. Zo laag ek vannacht te deink`n an de tied dat ons d`oog`n lós gongen veur et aandere geslacht. Wi`j kreeg`n deur dat er twie soort`n waar`n en daor woll`n wi`j ook wel ies meer van wiet`n. `t Begon met et zuuk`n naor vrije huussies of was`t vrijhuusies. Daor waarn wi`j nog niet achter al add`n wi`j wel ies wat op èvüng`n van groep n oldere jonges mer wi`j woll`n der zelf ook wel ies meer van wiet`n. Mer wi`j kwaam`n der al rap achter dat er vrij uussies zat waar`n mer dat wol niet zeag`n da`j er ook in elaot`n würd`n. Per slot van rekenege wussen die meid`n drommels goed dat wi`j nog niet dreuge a hter de oor`n waar`n, die add`n er liever wat oldere jonges in. Meid`n bin wat dat betrefd veurlükk`r dan jonges. Wi`j kreeg`n et deur dat wi`j ün veurman neudig add`n ,iene die goed ter taele was. A`s die um naor binn`n kon praot`n mos et al gek gaon as er niet meer in kwaam`n. Ie kreeg`n deur dat er b i`j ün gruuppien aost altied wel iene was die op ün bepaolde jonge vül.Die wurde dan naor veure`n è skeuven as woodrvoerder en as i`j goed ter taele was en de deure gong op ün kiertien dan mos üt al gek weez`n as de iele ploeg niet binn`n kwam. Ün enkeling kwam soms rap tot ün naoder contact en `daander`n bleem`n der ün bietien verveeld umme en ang`n. Veural met slecht weer was de rest nog mer zo niet verdween`n mer ging op de skobberdebonk of er niet wat te snaai`n was. Vaeke bleef dat bi`j ün lombok of ün suukersunnekleussien en verdween`n dan naor :un ni`j
adressien en daor `eraelde zich de zelfde klucht.Bi`j mmeins`n met ün goed gevulde pottemenee würde nog wel ies verder `ezucht wat er alzo te ael`n was. Dan mos de inholt van de koelkaste (as die er al was) er an geleuv`n of de plaank`n in de kelder. Der kwam altied wel wat lekkers boom`n waeter. De miesten waar`n al zo uut`eslaop`n dat ze ook onder de deek`ns van de bëddestee of onder üt ledikant gongen snuffel`n. Mer de meinsen waor opepast wurde waarn ook niet van de domme `K wiete nog dat aw bi`j ün boer kwaam`n die at ün ketten met angslot umme de koelkaste èdaon, die was goed beveilügd, mer de ketten zat niet deur et aand vat dus met twie man trükken wi`j üm zo naor boom`n ende buit lag klaor lekkerre rook wurst en wat blükkies keeze ,de kaste weer netties af èsleut`n en of`ewacht tot ze in huus waar`n ,nog eempies bliev`n kletsen en de boer mer grijnz`n naor zien
koelkaste. De aandere murg`n was ij echter wel zo dom umme op straote te vertell`n dat er wurst en keeze bij um uut de koelkaste verdween`n was en i`j kon niet begriep`n oe as dat meugeluk was want i`j ad erzelf ün slot op è-daon.
Soms kwaam ie er mer zo niet in en mos er ün aandre oplússege èzucht wúrr`n. Wi`j adde`n geluk dat er ün hiele dunne in de ploeg was die kon letterl`luk overal deur,raempies daor as gien iene erg in àd daor floepte i`j zo deur.Zo wurde i`j op aomd deur `t raempien van `t ùussien `escheuv`n mer de oppassers add`n wat eurd en add`n ün stoel onder de klinke è zet n daor zat i`j dan en wi`j konn`n um niet elpen.Wi`j bin op`t leste mer wegegaon en i`j ef daor zo lange ezeet`n tot iene van de meid`n zo neudeg mos iss`n(now numen ze dat plassen) dat ze um van ermoede vrij moss`n laoten.Ün aandere keer kreup i`j deur ün keukenraempien en kwam eem`n laeter met ün braodpanne de deure uut met daorin twie ebraoden enden. Now die bin smaekeluk op`eget`n vlak in de buurte bi`j ün boertien in de stal veur de koen`n.Keer`l wat waar`n die dinge`n lekker,dit was nog beter dan ün vri`j uussien .Toe de buit op was gungen de bott`n weer in de panne mer ür stond ook nog ün pengelier met turf en daor gongen er ook nog twie van n de panne en um dat de veurdeure toch lós was wurde de panne weer op`t ieterueliestel èzet(ter geruststellege üt stel was uut)De persoon in kwestie is de weeke daorop ün schaede vergoedege an è beud`n merwol er neks an wiet`n want ek ad `et zelf ook edaon zee`ie.

Èt was in die tied ook ün gewoonte dat rond de Kerstdaeg`n às de meins`n aost alleman wel wat an et vetmest`n waar`n .De iene ad ün kiepe`de aander ün knien of ún gaanze in èt okke waor as iel goed op`epast wurde umdat ze an vrogger wel wust`n dat zo`k spul niet uut `et ooge verleur`n mos wurden want dan waar ie echt `et aessien want dan waar`n de okk`n leeg. Mer der as ün dekke kokesbaos die mos daor `erteluk umme lach`n . I`j ad zelf ün dekke gaanze achter `et `uus loop`n mer daor zol ün aander gien vette vingers an maek`n want die leup daor zo veilug dat er gieniene bi`j kwam. An weerskaant`n van um woond`n buur`n daor kon gien meinse acht`r `et uus koom`n en bi`j um zelf stond achter zien tuin ook ün hoge schure waor as kokesgaor`n in op`eslaeg`n was.Now ek de deurn op slot en boo`m doe ek de loekk`n ook op slot ,dan blief ek der zelf baos over.Mer i`j ad buut`n de eerd ereek`nd want de daoders kwaam`n met ún leddertien zetten dat onder `et loek an de wegkaante en trukk`n dat zo lös. Leddertien mee naor boom over de zolder leddertien laot`n zakk`n want dat loek was allienug van inn`n of te sluut`n naor beneed`n met ün eerappelzak de gaanze der in en weg weez`n langes dezelfde weg. Oe as dat veurste loek zo lös zal altied el ün vraoge bliem`n ad i`j et zelf vergeet`n of was er ún medeplichtege oe as ze um vreug`n nao de Kerst oe as de gaanze esmaekt ãd leup i`j zo paors an,( i`j zat al in de grondverve want i`j was ook staepel op ün burreltien) dat iederiene wel uut de buurte wol bliev`n mer gaf gien iene antwoord. Ek mut er bi`j vertell`n dat èt niet onze ploeg was die de um die oets `ebakk`n ef mer ie kunn`n er van beide kaanten wel wat van leer`n.

Wi`j waarn op ún keer an`t scherrel`n op de nachtweg,daor stond`n ün paer uussies zo in de leegte dat `et taofelblad liek stond met de straote. Der was nog zo`n verdiept stuupien veur `t huus en daor zat ún stellechien meid`n ie er ons niet in woll`n laot`n, now dan ün aandere weg`ezöcht, der vuulde er ies iene an `et schoefraem en dat gong mer zo de lucht in want de börgenne ung an èt kettentien an`t kezien inplaese van in het gat te zitt`n,dus de weg lag oop`n .De oplössege was iene op de boek ,met vier man optill`n n onder `t raem deur schoev`n,Veur èt raem stond echter ún dressoir met llerlei tierelanteinties er op ,dat mos veurzechgteg an de kaant `ezet wurd`n en dat onder klaeters an de kop van de meid`n mer `et lukte en i`j wurde eer ün eintien op`escheuv`n ,toe as i`j verre genog leut i`j um niet zakk`n mer gong rechtop staon met alle fatale gevolgen vandien .Er volgde ún ërde
knal en ün schroew I`j was deur de boomkaante ,de lae en de bodem `ezakt n stond tot zien midd`l in `t dressoir tuss`n glas ,köppies schóttelties en wat er nog meer te koop was Now dat was eem ün beste aoderlaotege veur ons. Mer in goed overleg de eigenaar kwaam`n wi`j tot over ien stemmege, zie add`n et al ies over ün neij dressoir ad .as wi`j de rest betaelden wurde nergens meer over `epraot ,Gevolg maonden lange iel krap in`t zakgeld mer daor add`n wi`j ün machtüge bonke skek veur `ad !

Wi`j waar`n op de fiesse met vekaansie `ewest naor de Vaalserberg en over trecht terugge `egaon .Daor à dd`n wi`j ün winkel in feest artikels ontdekt waor wel wat veur ons bi`j was,onder aandere ook stinkbomm`n en ieswaeer .Ie begriep`n wel dat mos uut`etest wurr`n ,dus op zuuk naor ün vrij `uussien .Et duurde die ao`md wel lange mer vunn`n toch wat ,bi`j meid`n die al iet zo piep meer waar`n.Mer zie `add`n neks en dat was ons geluk. Zie vreugg`n ons of wi`j koffie woll`n `em now dat was koor`n op onze meule want dan mos er iene naor de keuk`n en `et wonder gebeurde zie gonge`n alle drie. Toe àarn wi`j onze projectiel`n al klaor in de `aand veur dat ze terugge kwaam n`,want metiene dat ze ging`n zitt`n moss`n de stinkbomm`n p de stoel `eruuld wurd`n .Die ding`n waar`n ongeveer zo groot as ün stuitert met ün iel dun vellechien , As ze mer eev`n `eplet wurd`n knapt`n ze al
en zie stunk`n zo machteg dat a`j in uus niet konn`n verkier`n. dat was now uust de bedoelege ,die meid`n moss`n eev`n de kaemer uut, dan konn`n `et ieswaeter op de stoel`n edrupt wurd`n .Wi`j waar`n wel wat rojaal mer ja `et as niet aanders. Now oevie der mer ün paer tell` op te zit`n dan krieg ie et gevuul dat a`j in de braand vlieg`n. Twie waarn as de miet`r in de bien`n mer er was iene taoie bi`j die dacht `et wel uut te zitt`n maer ze vleug ün poossien laeter toch met ún noodgaank naor de keuk`n en was en bleef mer uut
Neisskierug `ewurr`n gong`n der ün paer kiekk`n en daor zat madam op èt anrecht de steuperd naor beneed`n en de kraene knoer`erd lös de braand te bluss`n ,tierend a`s de klao duuvel. Jullie begriep`n wel dat wi`j daor nooit weer binn` kwaam`n ! Mer wi`j waar`n zelf ook zo zaechies an wel ies an wat aanders toe en woll`n ook wel ies met ün deerntien op stap. Dus ún deerntien oppezöcht dat oe wel wat leek en ja `et lukte en wi`j kuierd`n de grienteweg uut rrigtege de Top want daor stond`n buuz `n an stoep`n. Nao vuule praot`n
lukte `et umme eur daor mee in te krieg`n.Daor zaat`n wi`j dan twi`j meins`nkienders allebeide zo gruun as grös in April. Wij `add`n z`on àlf uur èzeet`n en waar`n zo verre dat wi`j ün ërm bi`j mekaere umme de skolder durfden te ëgg`n en toe sleug de toor`nklokke `alf tiene. Dus wi`j moss`n rap overeinde want zi`j mos umme tien uur t`uus weez`n .Was ze te laete dan mogt zi`j ün aond laank de deure niet uut.Iel érd bin wi`j terugge `eloop`n vrog zat bi`j eur in de steege en `et lukte ook nog umme ün iel zuuneg kussien lös te peu-
ter`n mer ün ni`je afspraoke zat er nit in want zie was niet van plan umme nog en keer van eur leem`n in ün stoeppe te kroep`n. Net of der neks aanders te verzinn`n was .Einde eerste vri`jers aomd en dat veur lange tied!

`sAoms kwaam`n wi`j vaeke as`ün iele grote groep van ün man óf zestiene bi`j mekaere en gong`n dan al zingende van de bult naor dokter Provo en dan weer umme ,zingènd van kleine Greetje ,kleine Ènkie of Jantje zou veur `t eerste met zien vaejer in goed verstaonbere tael in plaese van lof jow jé jé jé mer dat mög niet van onze diender Kees Post en as`t weer gebeurde kreeg`n wi`j et de gummistok mer `et gebeurde wel weer en toe kwam i`j ons achternao. Wi`j op de vlucht bi`j de pauwe de neistad op dan bi`j derk de platte links of en daor `aaj drekt an oen rechteràand ún mest gat .Mer tuss`n dat mest gat en de tal was nog ün smal paedtien en daor vleug`n wi`j gauw op en ek deinke dat Kees daor nog iene ef zien vlucht`n en wol ons daor te pakk`n neem`n mer i`j ad te vuule gaank ,struukelde en deuk in de mestbulte zowat tot de boek an toe in de rauwe messe ,veur as i`j der uut was waar`wi`j al in alle regter`n verdwee`n en wi`j em gien iene van all`n de veldwachter weer `ezien.

Ek wol oe nog ien ver`aaltien vertell`n .Dúr stond an de kaai ún grote kauwe van ün uus ,`iernaost ün steege en daor zat in de muure ün iel groot kelderraem vlak `an de grond.Dat raem ko`j der gemakkeluk uut pakk`n en daordeur waam ie in ün machteg grote ruumte en daor laag`n allerlei lekker ding`n veur 'et griep`n rookwusrt ,am ,keeze leverwurst ,kört umme te vuule um mee te nemen.Dus wi`j bracht`n daor regelmaoteg ün bezuuk,stom verwonderd dat `et raem nooit öf`esleut`n wörde.Die meins`n `em vaste gien gebrek`eleed`n want dan `add`n wi`j niet zolange onze gaank kunn`n gaon en àdd`n ze der wel wat an `edaon mer toch op ún aomd dat er net iene in de kelder zat knerst`n der op de boomzolder ún raempien .Toe klunk de alermroep wegwee`n en onze maot cheut as ún pijle uut de booge naor buut`n, I`j kreeg daor met iene ün flinke pot ochtend waet`r over um `en .I`j `ad dan wel ün mooie blauwe gerbediene jasse an maer de overvloed was te groot i`j dreef ielemaole.Van z`n meter of zeum heugte is`t wel moeiluk schatt`n wanneer as de bui`e beneed`n is. Ónze maot zat dus met ün kletsnatte naor miege stinkende jasse, Hoe ku`j daor now goedskeks mee tuuskoom`n Wi`j em um mer anneraod`n umme teeg`n zien
moeier te zaegg`n dat as wij ün iel groot gezin op e`past add`n en dat er nog ien iene zindeluk was en dat i`j ze aost allemaole op de skoot `ad èf . Maer veur ons is altied de vraoge `ebleem`n was i`j now te vrog of te laete uut de kelder?

Gepubliceerd op: woensdag 01-04-2009 door pieter. 1598 keer gelezen..

reacties:

  • Hartelijk dank Gait Ep voor deze geschiedschrijving
Reageren is slechts toegestaan voor geregistreerde bezoekers.


(Advertentie)

Wie is Online ?..

Nu online: 6 bezoeker(s)
LEDEN LOGIN
Inloggen

(Advertenties)

(Advertentie)

Pagina gegenereerd in 0.021 s. | Webmaster:Redactie | disclaimer | login